Продължете към съдържанието

Пожаро и взривопасните места на територията на строителната площадка се картотекират съгласно изискванията и се означават със знаци или табели с надписи. На строителната площадка трябва да има винаги годни за употреба подръчни уреди, съоръжения и инсталации за пожароизвестяване и гасене. За опазване здравето на персонала уредите се поставят по места, определени от техническия ръководител, съгласувано с органите на пожарната охрана. Подръчните пожарни уреди, съоръжения и инсталации за пожарогасене на строителната площадка се зачисляват на лица определени от техническия ръководител на обекта за отговорници по противопожарната охрана. На тях се възлага контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояния на годност на тези уреди, съоръжения и инсталации. На видни места на стоителната площадка винаги следва да се поставят табели (които никой да не кърти) с телефонния ноер на противопожарната охрана. Изисквания по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана (БХТПО) при къртене и  извършване на строителни и монтажни работи (СМР) са подробно определени в Правилника за безопасността на труда при строително – монтажни работи.