Продължете към съдържанието

Фирма за къртене почистване и извозване.

Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.Периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от един път на три месеца,ако в други нормативни актове не е регламентирана по-малка периодичност.Инструктажът се провежда от прекия ръководител на дейността или друго лице,определено със заповед на работодателя,като тематиката се определя в зависимост от характера на работата и условията на труд.Периодичният инструктаж се провежда индивидуално или групово в зависимост от изпълняваната работа.На отсъстващите работници или служители периодичният инструктаж се провежда в деня на идването им на работа.