Продължете към съдържанието

Човек като участник в производствения процес трябва да бъде  защитен от въздействието на опасни и вредни фактори и параметри. Съществуват 2 принципа за създаване на защитни средства

Принцип на активна защита – състои се в организиране на радикални мерки и средства, които не зависят от субективен фактор. Това са: механизация, автоматизация, централизирана обработка на въздуха, съвременна конструкция, обезопасени машини и инсталации и др.

Принцип на пасивната защита се изгражда въз основа на прякото участие на работниците и следователно зависи от субективния фактор, това са: трудова и технологична дисциплина, провеждане на конкретни действия за ергономизация на труда, лични предпазни средства и др.

Средствата за защита е целесъобразно да се проектират, конструират и изграждат в зависимост от проявяването на самия фактор или параметър. За всеки отделен фактор/параметър може да се предвиди отделно средство. Това са екрани срещу инфрачервени лъчения, смукатели против токсични вещества и др.

От технологична и икономическа гл.точка е препоръчително да се предвиждат комплекси средства за защита.  Те предпазват от няколко еднотипни фактора или параметъра. Според обхвата средствата са:

Колективни – обслужват всички участници в раб процес, това са осветителните тела, климатичните инсталации;

Индивидуалните – защитават само един работник – очила, каски и др.

Опасна зона – това е пространството, в което постоянно или периодично се появяват опасни или вредновъздействащи фактори. Травмирането на работата е възможно както при директно, така и при индиректно съприкосновение. Опасна зона възниква около подвижни елементи на машините в зоната на ел. инсталации. Опасна зона се създава и в пространствата, където действат ел.магнитни полета, лъчение, при отделяне на пари, газове, прах. Зоната, в която съществува възможност за захващане на дреха или коса от ротативни части на машините се счита за особено опасна. Препоръчително е освен да се обезопаси и да се обозначи с цветна видима линия.

Първа помощ- крайният изход от злополуките често зависи от правилното оказване на първа помощ. При механична травма, първо се установява степента на травмиране – дали е сериозно, пробождане, закъсване, счупване или др. При счупване основна задача е тялото на пострадалия да се постави в удобно неподвижно положение и така да се транспортира.  При счупване или нараняване на кръста или таза, цялото тяло трябва да се шинира и обездвижи напълно. При открити рани не се допуска допир с ръка или нестерилизиран инструмент. Притиска се артерията и т.н.  При ел. травма пострадалия трябва да се освободи от въздействието или чрез отделяне на пострадалия от пряк контакт с тоководещия елемент. Първа помощ се дава незабавно, тъй като 5 мин след парализа на сърцето, пострадалия не може да бъде спасен. Когато пострадалия е в безсъзнание, но диша и има пулс, той се поставя в хоризонтално положение. При спиране на дишането и парализа на сърцето, веднага се прави изкуствено дишане.