Продължете към съдържанието

Осигурява:

-извършване на СМР в технологична последователност и срокове, определени в инвестиционния проект и плана по безопасност и здраве;

-комплексни ЗБУТ на всички работещи,включително и на подизпълнителите;

-изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве,съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР;

-избора по местоположението на работните места при спазване на условията за безопасен и удобен достъп до тях;

-необходимите безопасни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рислове за всеки конкретен случай;

-инструктажа,обучението,повишаването на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работниците.

При необходимост се разработва и отвърждават документи за осигуряване на ЗБУТ, съобразни по конкретните условия. Приема съответни предпазни мерки за защита на работещите от рискове проистичащи от недостатъчна якост или време на нестабилност на съществуващата конструкция. Не допуска наличието на работни места извън границите на строителната площадка, а когато това е наложително прави специален инструктаж по ЗБУТ на работниците и прилага специални мерки,както за тяхната защита, така и за защитата на преминаващите или намиращите се в близост хора. Строителят организира вътрешна система за проверка контрол и оценка на състоянието на безопасност и на кърти чисти извозва работниците. Писмено определя длъжностни характеристики,задълженията на техническите лица и работещите по отстраняване на рискове на работния процес. Определя отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ,за борба с бедствията.пожарите,аварии и евакуация.