Продължете към съдържанието

Всички технологични процеси, раб места, машини и съоръжения /М и С/ трябва да бъдат напълно обезопасени като не създават опасности и вредности застрашаващи пряко или косвено здравето и живота на работещите. Те трябва да предпазят работещия от преждевременна умора и намаляване на работоспособността. За осигуряване на технико безопасните хигиенни и ергономични изисквания е необходимо още в процеса на проектиране и конструиране на машината или съоръжението. Да се предвиждат технологични и организационни мероприятие. При това трябва да се спазват нормативните изисквания за действащите стандарти, както и правилниците по безопасност и хигиена на труда за различните отрасли. Към общите изисквания на безопасна работа се отнасят:

Да се осигури подходящо изпълнение на основните елементи и възли на машините. Това са изисквания за якост, блокировки, спирачки, защитни устройства, автоматика, безотказност на съоръжението, стълби, площадки, кабини, седалки и др.

Да се създадат условия за безопасно (де)монтиране, настройване, обслужване, транспортиране

Да се спазват изискванията за правилно подреждане

Да се типизират унифицират раб места, да се съобразяват с размерите на производствените средства

Средствата за механична безопасност са:

Ограждащи

Предпазващи съоръжения

Предпазни устройства срещу претоварване

Съдове под налягане