Продължете към съдържанието

Изпълнява и контролира спазването на изискванията на ЗБУТ, пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи и контролира тяхното прилагане. Спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти, провежда инструктаж по ЗБУТ на работниците и незабавно оведомява преките си ръководители за злополуки и аварии на строителната площадка.

Контролира:

-планирането и безопасното къртене и извършване на разрушаване на сгради и съоражения чрез предприемане на подходящи предпазни мерки;

-монтажа и демонтажа на стоманени или бетонни рамки и техните компоненти,кофражи,готови строителни елементи и други;

-правилното провеждане на строителния процес и съхранение на строителни материали и изделия.

Осигурява:

-прекратяване на работата и извежда всички лица на строителната площадка когато има сериозна или непосредствена опасност при аварии;

-ред и чистота на работното място и строителните площадки,за които отговаря.

Определя:

-работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни машини и механизация на строителната площадка;

-лице,което да контролира изправността,правилната експлатация,подръжката и ремонта на работното оборудване