Продължете към съдържанието

www.кърти.com

Транспортирането на бетонните смеси от мястото на приготвянето до мястото на полагането трябва да се извършва по такъв начин и с такива средства, че да се запазят първоначалният състав и хомогенността на сместа.

При продължително транспортиране сместа губи от своята подвижност по­ради протичащата хидратация на цимента, поглъщането на вода от добавъчните материали, изпаряването на вода и др. Това налагa времето за транспортиране на смесите да се ограничи до 45 min при използуване на автосамосвали и до 90 min при автoбетоновози и автобетонобъркачки. Продължителността на времето от за­бъркването на сместа до полагането й в конструкцията не може да бъде по-голямо от 2 h.

При транспортирането на бетонни смеси с автосамосвали е възможно изтича­не на циментно тесто, разслояване на материалите и др. Внедряването у нас през последните години на автобетоновози и автобетонобъркачки реши на съвременно техническо ниво въпроса за транспортирането на бетонната смес.

Когато бетоновият завод и мястото на полагането са на една площадка и са свързани технологично (домостроителни комбинати, заводи за готови конструк­ции и др.), сместа се транспортира и с кюбели, транспортни ленти, използува се пневмотранспорт по тръби и др. В някои случаи по технологични причини се налага бетонната смес да се изсипва на строителната площадка преди полагането й в кофража. Това трябва да става в приемни съдове с размери, осигуряващи дебелина на пласта изсипан бетон, не по-малка от 25 сm, без да се допуска изтичане на циментното тесто.