Продължете към съдържанието

За получаването на даден детайл с определена форма и размери по методите на формообразуване чрез рязане е необходимо на обработвания детайл и на режещия инструмент или само на детайла без хидроизолацията на покриви, или само на инструмента да се предадат необходимите им движения с определена скорост. Извършването на необходимите движения, както и тяхното регулиране и съгласуване по скорост, направление и посока става от различни преводи.

Под превод на металорежеща машина се разбира съвкупност от елементи (валове, оси, зъбни колела, лагери, съединители и др.), които пренасят движението и регулират скоростта на това движение от задвижващото звено до някой работен (изпълнителен) орган на машината. В зависимост от движението, за което са предназначени, преводите биват: главни – за главното движение; подавателни – за подавателното движение; спомагателни – за извършване на някакво спомагателно движение. В зависимост от вида на движението, което преводът предава на работния орган на машината, преводът може да бъде за въртеливо или за праволинейно движение. В повечето случаи преводът за праволинейно движение се различава от превода за въртеливо движение само по това, че има механизъм, който трансформира въртеливото движение в праволинейно движение на работния орган. В зависимост от начина на регулиране на скоростта на движение преводите биват степенни и безстепенни. При степенните преводи регулирането на скоростта в целия обхват се кърти неплавно, дискретно, а при безстепенните преводи – плавно. В зависимост от средствата, с които се осъществява задвижването преводите биват: механични, електрични, хидравлични, пневматични или комбинирани. В зависимост от структурата биват; с проста и със сложна (множителна или сумирана) структура.

За кинематичното изясняване на даден превод преди конструирането му или при анализът му, а това се отнася и за цялата машина, си служим с начертана кинематична схема на превода или на машината като цяло. Кинематичната схема на даден превод или машина представлява в разгънат (в равнината на чертежа) и опростен вид взаимното разположение на основните елементи, служещи за пренасяне и за регулиране скоростта на движението до даден работен орган. Кинематичната схема изяснява по какъв начин са съставени различните кинематични вериги. Под кинематична верига се разбира съвкупност от елементи от задвижващото звено до работния орган на машината, осигуряващи дадена скорост на движение. Първата задача при проектиране на даден превод или металорежеща машина е да се разработи кинематичната схема, т.е. да се начертае в опростен вид такава схема, която да изяснява всички движения, определени от предварително приетия метод на формообразуване.

Главните преводи с проста структура и степенно регулиране се изпълняват в следните конструктивни разновидности: преводи с проста структура задвижвани от многоскоростни двигатели, преводи с проста структура със сменни ремъчни шайби; преводи с проста структура със сменни зъбни предавки; преводи с проста структура със степенни ремъчни шайби; преводи с проста структура с придвижни зъбни колела  преводи с проста структура с постоянно зацепени зъбни колела.

При преводите с проста структура, задвижвани от многоскоростни двигатели честотите на въртене на електродвигателя могат да се регулират чрез превключване на двойките полюси. Обхватът на регулиране при двускоростните електродвигатели е 2, а при четирискоростните – 4.

Управлението при тези преводи е просто и лесно и се създава възможност за дистанционно и автоматизирано превключване.

При преводите с проста структура със сменни ремъчни шайби, ремъчните шайби създават известни проблеми при смяната им, но преводът осигурява плавност на въртеливото движение. Този тип преводи намира приложение при машините за вътрешно кръгло шлифоване без къртене и пробиване на елементите.

При преводите с проста структура със сменни зъбни предавки от всяка зъбна двойка при разместване се получават по две честоти на въртене. Този вид преводи намират широко приложение в металорежещите машини за едросерийно масово производство, в агрегатните машини и в зъбообработващите машини.

При преводи с проста структура със степенни ремъчни шайби броят на двойките ремъчни шайби е обикновено от 2 до 6, т.е. диапазона на регулиране на честотите на въртене на вретеното е сравнително малък. Налага се използването на опъвателна ролка. Тези преводи са сравнително прости и евтини и намират приложение най-често в пробивни машини от малък и среден типоразмер но не и при мощните машини за производство на интериорен дизайн и обзавеждане.