Продължете към съдържанието

Професионалистите за къртене от професинална фирма в кърти чисти извозва, пробива услугите. Те са предназначени за приготвяне и консумиране на храна; преобличане и съхранение на работното облекло;з а кратък отдих; за нощуване на строежа, когато това се налага от технологичния процес;за медицинско обслужване за осигуряване на лична хигиена. Разстоянието от санитарно-битовите помещения до складовете,в които се съхраняват материали опасни за здравето на работниците, включително пожарно или взривоопасни се съобразяват със санитарно-хигиенните изисквания и с противопожарната безопасност. Местата за хранене се разполагат на разстояние 500м. от най-отдалеченото работно място на строителната площадка. Тоалетните се разполагат на разстояние на 75м. от най-отдалеченото работно място на стротелната площадка и се свързват с работната мрежа, а при невъзможност се разполага хим. тоалетна.Крановете за промишлени води се означават със забрана за използването и за пиене. Помещенията за затопляне и местата за инструктаж на работниците се обзавеждат с пейки и маси, аптечки и носилки за оказване на първа помощ на пострадалите. Канализационната система на строителната площадка трябва да осигури отвеждането на повърхностните води, за да не се допуска наводняване на пътищата, пътеките проходите, подкрановите пътища, местата отделени за паркирване, за безрелостните строителни машини, откритите складове и други.