Продължете към съдържанието

При проектирането на нова ММ се изхожда от приетия начин за обработване на дадена повърхнина или дадени повърхнини на подлежаща на обработване съвкупност от детайли. Известно е, че дадена повърхнина може да се получи при прилагане на различни методи на формообразуване и демонтиране. Различните методи на формообразуване се характеризират с различният брой на необходимите движения, които ще трябва да се извършват от механизмите на металорежещата машина. Когато формообразуването чрез рязане и макро-къртене се извършва с по-малък брой движения, тогава машината е с по-проста и леко осъществима конструкция. За сметка на това обаче режещия инструмент е по-сложен и по-скъп и обратното. Изборът на начина на формообразуване зависи и от мащаба на производството. Въз основа на анализ на технологичния кърти процес или процеси се определят граничните стойности на скоростите на рязане и подаването, т.е. граничните стойности на скоростта на главното и на подавателното движение. Определянето на граничните стойности на скоростите, означава да се определи кинематичната характеристика на машината. Всичко това налага при проектирането на дадена металорежеща машина да се знае предварително обхватът (диапазонът), в който трябва да се изменят скоростите било на главното, било на подавателното или на някое друго движение.

След определяне обхватът на регулиране на честотите на въртене на вретеното Rn и обхватът на регулиране на подаванията Rf е необходимо да се определи броят на честотите на въртене z и на подаванията zf и начинът на подреждането им в тези обхвати.

Степенното подреждане на честотите на въртене и на подаванията се извършва в геометрична или аритметична прогресия. Би могло да се използва още логаритмичен или някакъв друг ред. Всяка честота на въртене се представя с права линия минаваща през началото на координатната система Vc – D. Следователно за даден превод с честоти на въртене от n min = n1 до n max = n z диаграмата на честотите на въртене ще представлява сноп лъчи, излизащи от началото на координатната система. Тази диаграма се нарича лъчева диаграма на честотите на въртене, ла фиг.2.3 е дадена лъчевата диаграма на честотите на въртене.

При подреждане на честотите на въртене в геометрична прогресия относителната максимална загуба на скорост на рязане А max е постоянна за целия обхват (диапазон) на изменение на скоростите (за честотите на въртене), което е благоприятно от експлоатационна гледна точка при изграждане на степенни преводи.

Подреждането на честотите на въртене в аритметична прогресия е приложимо в два случая:

а)  когато металорежещата машина е предназначена за обработване на детайли с еднакви диаметри, но от материали с различни физико-механични  качества;

б) за подавателни преводи на металорежещи машини, предназначени за нарязване и на резби, тъй като стъпките на резбите са стандартизирани в аритметичен ред.

Понеже металорежещите машини, особено универсалните, са предназначени за обработване и къртене на детайли с различни диаметри (габаритни размери), е възприето подреждането на честотите на въртене и на подаванията (с изключение на случаите за нарязване на резби) в геометричен ред.

Възможно е подреждането на честотите на въртене и на подаванията да е в логаритмична прогресия, но в практиката почти не се прилага поради трудности, срещани при конструктивното изграждане на превода.